Finansregnskap kalles gjerne også for årsregnskap, som er logisk når en vet hva det går ut på. Skatt skal betales hvert eneste år, og ved årsslutt og årsstart får en smertelig merke behovet for god regnskapsføring: inntjening og eiendeler, gevinst og tap, eiendomsskatt osv.

For bedrifter foregår denne regnskapsføringen året rundt: aksjonærer, investorer og myndigheter – alle har en interesse i selskapets økonomiske tilstand.

I motsetning til vår personlige selvangivelse én gang i året, publiseres rapporter hver tredje måned, eller kvartalsvis, som viser selskapets økonomiske profil.

Selv om vi kanskje trenger en autorisert regnskapsfører bare en gang i året, så trenger selv selskaper som bare rapporterer til aksjonærer hver måned, finansregnskapsførere året rundt, fordi tallene skal føres på daglig basis.

Disse rapportene genereres ikke ved hverken magi eller algoritme. Det er veldig ekte mennesker som håndterer tallene hver dag, for å gi mest mulig nøyaktige regnskaper for rapportering.

Disse menneskene er finansregnskapsførere. De er de usynlige overvåkerne av en virksomhets økonomiske status.

Superprof vil her ta deg med bak kulerammen, for å kikke på regnskapsprosess, regnskapsprosedyrer og regnskapssystem som brukes av regnskapsførere.

Regnskapsførere har dog lagt kulerammen til side og kalkulatoren på is, til fordel for regnearket – men det visuelle er "spot on", eller hva?

Går du på regnskapskurs? Studerer du regnskapskonsepter og lærer regnskapsteori?

Enten du forbereder deg på eksamen i regnskap eller bare lærer om debet og kreditt som student, er denne artikkelen noe for deg.

Hva er økonomistyring?

Fargerik kuleramme for barn
Kulerammen har blitt en leke, og kalkulatoren er lagt på hyllen...nå er det bare regneark som gjelder! Foto: Pixabay

 

De beste Regnskaplærerne tilgjengelig
Patrick
5
5 (6 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Saqib
4
4 (1 Evaluering(er))
Saqib
499kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stine
Stine
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stian
5
5 (2 Evaluering(er))
Stian
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Andreas
5
5 (1 Evaluering(er))
Andreas
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fredrik
Fredrik
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (6 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Saqib
4
4 (1 Evaluering(er))
Saqib
499kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stine
Stine
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stian
5
5 (2 Evaluering(er))
Stian
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Andreas
5
5 (1 Evaluering(er))
Andreas
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fredrik
Fredrik
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

SAF-T

Den norske regnskapsstandarden kalt SAF-T, er en standard som styrer hvordan et selskap må utarbeide regnskapet for rapportering til regnskapsregisteret og skattemyndighetene.

SAF-T ble innført i 2020, og er basert på Norsk Standard Kontoplan (NS 4102), som brukes i de fleste regnskapsprogram.

Bruker en et regnskapsprogram som ikke har denne standarden, er det lovpålagt at programmet kan eksportere regnskapet til SAF-T. Påbudet gjelder for alle firmaer som omsetter for mer enn fem millioner kroner i året eller har mer enn 600 bilag per år.

Regnskapsstandardene settes av Norsk Regnskapsstiftelse. På rutinemessig basis utsteder og / eller oppdaterer de standarder for finansiell rapportering.

Forskjellen mellom finansregnskap og økonomistyring

Her er en kort titt på metodikken deres.

Når en ny regnskapsstandard, eller det foreslås en revisjon av en eksisterende standard, lages et høringsutkast før lansering av en ny eller revidert standard.

Norsk RegnskapsStifteslse (NRS) ble opprettet i 1989 av blant annet Den Norske Revisorforening, Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Handelshøyskolen BI, Norges Handelshøyskole (NHH) og Oslo Børs.

Dette er ikke en offentlig enhet; stiftelsen er til for å fremme god regnskapsskikk. De fungerer som et uavhengig regulativ for fremming av god bokføring og rapportering til regnskapsregisteret og skattemyndighetene.

De utarbeider standarder etter regnskapsloven og bokføringsloven, som fremmer henholdsvis god regnskapsskikk og god bokføringsskikk.

I Regnskapsloven §4-6 heter det at: "Registrering av regnskapsopplysninger og utarbeidelse av årsregnskap skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk", og i bokføringsloven §4 punkt 10 heter det at: "Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i samsvar med god bokføringsskikk".

I disse lovene angis minstekrav til rapportering. Regnskapsloven omfatter punktene:

  • Plikt til å utarbeide årsregnskap og årsberetning
  • Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
  • Vurderingsregler for eiendeler
  • Oppstillingsplaner for balanse, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling
  • Hvilke opplysninger som skal oppgis i noteopplysningene
  • Bestemmelsene om offentlig tilgjengelighet, innsending til regnskapregisteret og strafferammene

Bokføringsloven omtaler grunnleggende bokføringsprinsipper.

Alt dette høres veldig innviklet ut, men bunnlinjen er at den norske SAF-T dikterer norske bedrifter hvordan regnskapene som sendes inn skal se ut, og disse prinsippene fungerer i samsvar med blant annet skatteloven.

Handhilsen foran globus
Selskaper med internasjonal virksomhet må forholde seg til internasjonale standarder (International Financial Reporting Standards). Alle andre bruker norske standarder. Foto: Pixabay

En nærmere kikk på finansregnskap

Med disse standardene og forskriftene i bakhodet, har regnskapsførere en av to metoder de kan bruke, eller de kan bruke en kombinasjon av begge metodene.

Periodiseringsmetode betyr å registrere transaksjoner når de skjer, selv om det krever projisering av fullføringen.

La oss si at noen kjøper noe på kreditt. Inntektene fra salget er bare anslagsvis; selskapet vil ikke se faktisk kompensasjon før betalingen er utført, selv om betalingen skjer trinnvis over tid.

Imidlertid blir transaksjonen behandlet som om den var fullført med henblikk på bokføring, fordi den gir et mer nøyaktig bilde av selskapets økonomiske tilstand på tidspunktet for transaksjonen.

Større selskaper, hvis inntekter kommer fra langsiktige betalinger, ville bli sterkt påvirket hvis de rapporterte om sin eksakte økonomi i en gitt tidsperiode.

Vi går her ut i fra at et selskap involvert i et langsiktig prosjekt bare mottar delbetalinger hver måned.

Imidlertid fortsetter deres produksjonsutgifter - materialer, personell og driftskostnader som vanlig.

Det ville gjenspeile et horribelt finansregnskap!

Det er derfor regnskapssyklus – prosessen med å registrere regnskapsbegivenheter – er så grunnleggende: å gjøre oppføringer i hovedboken og opprettholde prøvebalansen...

Ved å registrere hver transaksjon som fullført på det tidspunktet den gjøres, i motsetning til å katalogisere individuelle betalinger som kanskje ikke kommer opp mot driftskostnadene, vil regnskapsførere få et tydeligere bilde av selskapets økonomiske status.

Denne metoden for inntektsføring er mye mer innviklet enn kontantregnskap, men anses nødvendig på grunn av dagens forretningspraksis.

Ledelsesregnskap og finansregnskap

Kassaapparat
Kontantregnskap er en enkel regnskapsform som innebærer registrering av kontantbetalinger. Foto: Pixabay

Den andre metoden, kontantregnskap, innebærer kun å registrere transaksjoner når kontanter mottas.

La oss si at du kjøper møbler for 50 000 kroner fra en uavhengig møbelbutikk, med løfte om å betale i sin helhet innen utgangen av neste måned.

Den transaksjonen vises ikke i bøkene deres før du har betalt, selv om butikkens varebeholdning ble redusert med det beløpet måneden før.

Dette fører til noe unøyaktighet i regnskapsinformasjonen fordi det er et gap mellom lagerverdien og den økonomiske verdien til selskapet frem til du betaler for kjøpet.

Kontantregnskap gir ikke et nøyaktig bilde av utestående fordringer som ennå ikke er betalt.

Videre påvirker denne regnskapsmetoden virksomheter ved skattetidspunktet, fordi skatteloven sier at et selskap bare kan trekke fra kostnader som har skjedd innen skatteåret, noe som kan skade en mindre bedriftseiers økonomiske profil.

Tilbake til møbelkjøperne.

De kjøper nye møbler i mars, med betaling innen 30. april, og de betaler på forfallsdagen. Møbelbutikken vil ikke kunne motta kreditt for denne transaksjonen på foregående års skattesyklus.

Det er mest mindre virksomheter som bruker denne regnskapsmetoden, fordi det er en enklere og greiere metode for regnskap.

Større selskaper bruker SAF-T og NRS til periodiseringsregnskap.

Mann betaler med kort
Enhver regnskapsførers jobb er å bokføre alle økonomiske transaksjoner i bedriften, både de som kommer inn og de som går ut. Foto: Pixabay
De beste Regnskaplærerne tilgjengelig
Patrick
5
5 (6 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Saqib
4
4 (1 Evaluering(er))
Saqib
499kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stine
Stine
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stian
5
5 (2 Evaluering(er))
Stian
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Andreas
5
5 (1 Evaluering(er))
Andreas
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fredrik
Fredrik
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (6 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Saqib
4
4 (1 Evaluering(er))
Saqib
499kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stine
Stine
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stian
5
5 (2 Evaluering(er))
Stian
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Andreas
5
5 (1 Evaluering(er))
Andreas
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fredrik
Fredrik
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hvor finansregnskapet kommer inn

Regnskapsførerens rolle er å registrere alle økonomiske transaksjoner, ved å bruke de allment aksepterte regnskapsprinsippene, og utarbeide rapporter på dette.

Han / hun samler inn data, analyserer dem og ser etter avvik. Han / hun oppsummerer også dataene og rapporterer om positive eller negative trender.

Overholdelse av alle gjeldende lover og regler er obligatorisk! Derfor må regnskapsførere holde seg oppdatert på alle lov- og forskriftsendringer, og implementere disse endringene i hans / hennes bedrift.

I samarbeid med ækonomikonsulenter, gir finansregnskapsførere økonomisk rådgivning ved å analysere operasjonelle spørsmål, samt utarbeidelse av anbefalinger og prosedyrer for å beskytte selskapets økonomi.

I forkant av aksjonær- og / eller ledermøter, vil regnskapsførere gjennomføre regnskapsanalyse, utarbeide spesielle rapporter, bidra til å utarbeide budsjetter og lage økonomiske prognoser.

Skulle det foreligge et økonomisk krav, for eksempel en revisjon – eller verre – vil en rettsmedisinsk regnskapsfører kalles inn for å undersøke selskapets regnskapssystem! Regnskapsførere samler inn og oppsummerer data. De kan også bli bedt om å tolke nevnte data.

Når det gjelder beskatning, så beregner regnskapsførere kvartalsvis estimerte skattebetalinger og utarbeider årlige selvangivelser.

Deres kanskje mest synlige funksjon er forberedelsen av kvartals- og årsregnskap for statlige enheter, selskapsledere og aksjonærer.

Nødvendig kunnskap og ferdigheter

Det kreves mange flere ferdigheter av en regnskapsfører enn bare grunnleggende regnskap og evnen for tall.

Grunnleggende regnskapskunnskap omfatter kunnskap om kostnadsregnskap og prinsipper for regnskap generelt, som gjelder for bedriften de jobber for.

  • Forskningsferdigheter tillater effektiv etterforskning av økonomiske forhold, samt at det er viktig å holde seg oppdatert på finans- og regnskapsregler.
  • Statistisk analyse tillater slike regnskapsførere å gjenkjenne forretningstrender og gi råd for / imot dem, å lage prognoser basert på historiske data og avsløre avvik type "outlier" – en enkelt faktor som påvirker virksomheten.

Den globale økonomiske nedgangen i 2008 er et slikt avvik; svak økonomisk vekst fra dette tidspunktet er en trend.

Alle finansregnskapsførere må ha en feeling med virksomheten han / hun jobber for.

En lokalt eid og drevet virksomhet vil selvfølgelig ikke ha den samme økonomiske profilen eller regnskapsbehovet som et internasjonalt handelsselskap.

Selv om regnskapsføreren ikke er med på selve beslutningsprosessen, fordi en del av vedkommendes plikter er å komme med anbefalinger for bedriftens tilstand, må han / hun vite litt om virksomheten og hvordan man får den til å vokse.

Videre, ved fusjon eller overtakelser, bør regnskapsførere være i frontlinjen med sine regnskapsinformasjons-systemer, klare til å redegjøre for selskapets eiendeler og dets forpliktelser.

Oppsummert: Hva er finansregnskap?

Det er prosessen med å registrere, oppsummere og rapportere transaksjoner som følge av forretningsdrift innen en bestemt tidsperiode

Slik rapportering kan gjøres kvartalsvis, halvårlig eller årlig og gjøres offentlig, bare til aksjonærer eller bare til skattemyndigheter eller andre offentlige enheter.

  • Rapportering kan gjøres via en balanse, et resultatregnskap eller et kontantstrøm regnskap
  • Uavhengig av type rapportering, bør rapportene gjenspeile selskapets driftsytelsepå rapporteringstidspunktet.

Du kan si at regnskapsførere tar pulsen på virksomheten: fra å gi anbefalinger til lønnsomhet, og rapportere det.

Mer enn en kontorsuite På Aker Brygge eller en Lamborghini i parkeringshuset, er regnskapsførere selve verifiseringen av enhver bedrift.

De er bare ikke like synlige eller gjenkjennelige.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Bente