Juridiske dramaer og TV-serier er svært populære. Mange ord og uttrykk som før nesten utelukkende var forbeholdt en rettssal er nå nærmest allmennkunnskap.

Enten de er produsert i Norge eller Hollywood — denne typen serier har en merkelig sterk påvirkningskraft på oss.

Problemet med slike TV-serier er at de ofte både er vannet ut og sterkt overdrevne. Du kan være sikker på at ingen drapssak faktisk bare tar 45 minutter og at en ekte rettssak er vesentlig mer kompleks enn hva serien skal ha deg til å tro.

Produsentene strekker seg som regel langt for å sikre riktig ordbruk og terminologi, blant annet gjennom  juridiske konsulenter. På tross av dette skraper seriene fortsatt kun på overflaten av språket enhver advokat, forsvarer eller dommer ville brukt i en ekte rettssak. For eksempel; habeas corpus, a priori, non compos mentis.... Men mer om det senere.

I denne artikkelen avslører Superprof noen av de mindre kjente begrepene som alle jusstudenter må kunne!

stor bokhylle og romersk skulptur
Når domstolene treffer avgjørelser, anvender de rettsregler som allerede fins. NJOSHUA COLEMAN/Unsplash
De beste Generell juslærerne tilgjengelig
Isaam
5
5 (3 Evaluering(er))
Isaam
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sondre
5
5 (3 Evaluering(er))
Sondre
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Tobias lium
Tobias lium
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Osman
Osman
310kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Julia
5
5 (1 Evaluering(er))
Julia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Henrik
Henrik
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dalia
Dalia
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Wahid
Wahid
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Isaam
5
5 (3 Evaluering(er))
Isaam
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sondre
5
5 (3 Evaluering(er))
Sondre
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Tobias lium
Tobias lium
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Osman
Osman
310kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Julia
5
5 (1 Evaluering(er))
Julia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Henrik
Henrik
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dalia
Dalia
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Wahid
Wahid
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Det grunnleggende

Et ord som er spesielt fremtredende for tiden er "asyl". Den juridiske definisjon av asyl er "beskyttelse og immunitet mot utlevering gitt av en regjering til en politisk flyktning fra et annet land".

Nylig har den juridiske definisjonen for asyl blitt utvidet til også å inkludere personer som flykter fra vold i hjemmet. I følge statistikk fra krisesentersekreteriatet er et overveldende flertall av dem kvinner. Statistikk viser dessuten av vold mot kvinner i nære relasjoner er fysisk mer alvorlig enn vold mot menn i nære relasjoner.

Du er kanskje kjent med begrepet Høyesterett som er den øverste domstolen i Norge og håndterer mer alvorlige lovbrudd som mord og voldtekt.

Hvis du er mistenkt eller siktet for en straffbar handling, har du en rekke rettigheter etter loven. Du kan enten erklære deg skyldig eller ikke skyldig i alle anklager. Hvis du blir funnet skyldig vil du bli dømt.

Er du blitt innkalt (dette kalles stevning) vil du bli bedt om å stå ved vitneboksen. Der vil du først bli spurt om navn, adresse og lignende. Du vil deretter bli bedt om å avlegge ed, om å snakke sant og ikke legge skjul på noe. Når du skal vitne skal du svare ærlig og ikke lyve. Falsk forklaring kan bli straffet med inntil to års fengsel.

Andre vanlige juridiske begreper inkluderer:

  • Saksøker: Personen som går til retten for å få løst og avgjort en konflikt.
  • Tiltalt: En siktet får status som tiltalt når påtalemyndigheten mener den siktede skal dømmes for den handling han er siktet for.
  • Skjønn: En det forvaltningen og domstolene gjør når de gjør en vurdering av forskjellig hensyn som kan danne grunnlag for et vedtak.
  • Dom: En rettslig avgjørelse som treffes av en domstol.
  • Lovbestemt: Betyr fastsatt ved lov
  • Erstatning: Godtgjørelse i penger for påført skade eller tap.
  • Erklæring: En personlig bekreftelse på et forholds riktighet, og kan være enten muntlig eller skriftlig.
  • Prosedyre: Føre saker for retten.
  • Appell: Å bringe en avgjørelse inn til fornyet prøvelse av en rett.

Det finnes et helt leksikon av begreper som brukes i det juridiske feltet. Likevel, vil vi understreke ett avgjørende begrep: Utover enhver tvil.

Med mindre tiltalte innrømmer forbrytelsen eller det er overveiende bevis, vet ingen nøyaktig hva personen gjorde eller ikke gjorde. Mye av aktoratets sak er spekulasjoner: Hva kan faktisk ha skjedd?

Det er forsvarsadvokatenes jobb å skape eller så tvil i juryens sinn mot bevisene som legges ut av påtaleadvokaten for å redde klienten. "Hendelsen kunne også ha skjedd på en annen måte," kan han for eksempel si, eller "Se for deg dette..." Det gjør at juryen må vurdere muligheten for at tiltalte ikke kan ha utført ugjerningen.

Kanskje vil forsvarsadvokaten foreslå andre mulige gjerningspersoner, eller utlede muligheten for formildende omstendigheter som førte til at tiltalte handler på en kriminell måte, i et forsøk på å enten unngå eller redusere straffen.

bøker og notatbok i bakgrunnen
Å bevise en sak utover rimelig tvil er aktors jobb. Foto: Mikhail Pavstyuk/Unsplash

Forskjellen mellom en jurist og en advokat

En advokat gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

En jurist er ekspert på å løse juridiske problemstillinger gjennom tolkning og analyse. Arbeidsoppgavene som jurist varierer mye etter hvor du jobber. Eksempler på rettsområder er kontraktsrett, arbeidsrett, familie- og arverett og helse- og sosialrett.

Jurister formidler juss enkelt og forståelig til klienter, brukere av offentlige velferdstilbud og personer som trenger rettshjelp.

En advokats opplæring er mer omfattende enn en jurist, inkludert (men ikke begrenset til) etikkopplæring, rettsprosedyre og bevislovgivning. En jurist gjør mye av det samme juridiske arbeidet som en advokat gjør, blant annet administrativt arbeid.

Som jusstudent kan du velge å fordype deg innen ulike hovedfelt som former og styrer samfunnet vårt i dag.

Videre kan en jurist bistå en advokat i retten ved å administrere og katalogisere dokumentasjon og bevis. De kan til og med forhandle om oppgjør på vegne av klienter.

Det finnes svært mange forskjellige advokatfirmaer. Her er noen av de mest anerkjente advokatfirmaene i Norge.

I tabellen nedenfor finner du flere juridiske begreper du kanskje har hørt før, men ikke var helt sikker på betydningen:

BegrepBetydning
HøringEn åpen forhøring av berørte parter og eksperter når en skal behandle en politisk sak som angår flere parter.
GranskningUndersøkelse av gjenstander som kan ha betydning som bevis i straffesak eller sivil sak. Gjøres av dommerne eller sakkyndige.
BenådningInnebærer å oppheve eller forkorte idømt eller vedtatt straff.
AdvokatfullmektigPerson som har fullført en jussutdannelse og har et mål om å bli advokat.
BeslutningEn type avgjørelser som gjøres i behandlingen av en sivil sak. Dette er avgjørelser om saksbehandlingen som ikke etter loven krever kjennelse. Eller det kan være når domstolen samtykker til eller nekter anke.
ForlikBetegnelse på at enighet er oppnådd mellom partene i en rettstvist. Et forlik kan inngås som et rettsforlik (dvs. forlik inngått i retten) og vil da ha rettslig virkning tilsvarende en rettskraftig dom.
MeklingProsess der en megler forsøker å få to eller flere parter med motstridende interesser til å finne en felles løsning og inngå forlik.
TribunalTo eller flere personer som fungerer som dommere.
Romersk mannlig skulptur og rød bakgrunn
Juridisk er et adjektiv som brukes om det som hører til jus. Foto: iam_os/Unsplash

Romerske juridiske begreper

Vi skylder romerne mye av våre juridiske strukturer og regler. Faktisk oppsto våre konsepter og ideer om sivilrett i den romerske republikken (753-31BCE).

Så virkningsfullt var det romerske rettssystemet at det formet Europas rettssystemer. Effekten deres ser vi fortsatt i dag. Selv i land som ikke hadde noen direkte romersk innflytelse, for eksempel Tyskland.

Latin var lenge lingua franca (et språk som snakkes mellom to folk som ikke forstår hverandres morsmål). Latinsk spredte seg så langt det romerske imperiet strakk seg og med det deres juridiske ordforråd.

Tidligere nevnte vi begrepet habes corpus. Prinsippet, som er sentralt i enhver moderne rettsstat, går ut på at enhver som er fengslet eller på en annen måte har blitt frarøvet sin frihet har rett til å bli stilt ovenfor en domstol innenfor rimelig tid.

Begrepet ble først brukt i Magna Charta som uttalte: "Ingen fri mann skal bli tatt eller satt i fengsel... uten forsvarlig saksbehandling av loven"

Et annet vanlig latinsk begrep som brukes i våre domstoler i dag er amicus curiae: en venn av retten. Begrepet brukes om en person ikke har noen forbindelse til noen av partene i retten, men som gir informasjon som er relevant for saken.

Corpus delecti er en elegant setning som betyr at man ikke kan bli dømt for en forbrytelse dersom det ikke kan bevises at forbrytelsen faktisk fant sted.

De jure, ofte hørt i rettssaker, betyr "etter lov/ifølge loven"

De facto er det motsatte av de jure og betyr "i praksis", altså at det er allment anerkjent, selv om det ikke foreligger noe offisielt vedtak om saken.

De motsatte betydningene tyder åpenbart på at ikke alt som skjer må skje under en juridisk konstruksjon.

Ad litem beskriver en person som er tiltalt for å representere de som ikke kan representere seg selv, for eksempel mindreårige eller uføre voksne. Du har kanskje hørt uttrykket: "hjelpeverge". En slik verge er en person oppnevnt som rettslig stedsfortreder og økonomisk forvalter for en annen person.

Pro bono er også et latinsk begrep og brukes til å beskrive saker som advokater gjør gratis.

Vi prøver på ingen måte å sette sammen en juridisk ordliste på hverken latin eller norsk, men å gi innsikt i den juridiske terminologien du kan forvente å høre under en rettssak, enten på TV eller i en rettssal.

Her er noen flere begreper du kanskje får bruk av i løpet av jusskarrieren din:

BegrepBetydningBrukes når...
a mensa et thoroFra bord og sengIndikerer separasjon uten juridisk skilsmisse.
animus nocendiHensikt å skade
Den subjektive sinnstilstanden til noen som har til hensikt å begå en forbrytelse med full kunnskap om at nevnte handlinger ville være ulovlige.
ceteris peribusUnder ellers like forholdBrukes i beskrivelser av årsakssammenhenger, juridiske eller moralske normer osv.
res communisFelles for alleNoen krever eksklusiv rett til noe allment tilgjengelig, for eksempel luft, som alle har tilgang til.
per curiamGjennom rettenEn avgjørelse sies å være forfattet av retten i stedet for en spesifikk dommer.
nisi priusMed mindre førstHenvises til domstolen med opprinnelig jurisdiksjon.
mens reaSkyldig sinnEtt av to krav for at en forbrytelse skal kunne begås (den andre er skyldig i en handling).
sui jurisAv sin egen rett Beskriver en som er lovlig i stand til å ta seg av sine egne saker (også stavet sui iuris).
felo de seSelvmordsforbrytelseEt konsept som ble brukt mot de personlige eiendommene til voksne som endte sitt eget liv.
gravamenEvalueringBeskriver det grunnleggende elementet i en rettssak.

Hvis du vurderer en karriere innen jus kan et stipend bidra til å senke den økonomiske byrden. Vi har samlet de beste stipendene i denne artikkelen.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Susanne

Kreativ skribent som elsker å lære nye ting. Hobbyene mine er kunst, musikk og planter, ikke minst skrive så busta fyker.