En økonomisk modell skal beskrive den økonomiske virkeligheten vi lever i, eller alternativer til den. For eksempel kan den gi en forklaring på hvorfor markedet oppfører seg som det gjør.

Sam Ouliaris, seniorøkonom ved IMF (Det internasjonale pengefondet), påpeker at en viktig funksjon ved  modellene er at økonomer bruker dem til å teste teoriene sine.

La oss undersøke saken videre.

mynter ligger på et hvitt bord, opp av dem spirer det en plante
Bli kjent med noen viktige økonomiske modeller. (Kilde: Unsplash)
De beste Økonomilærerne tilgjengelig
Syed
5
5 (27 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (7 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Frode
4
4 (1 Evaluering(er))
Frode
390kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (27 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (7 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Frode
4
4 (1 Evaluering(er))
Frode
390kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hva er en økonomisk modell?

Etter 11. september ba Bush amerikanske borgere om å bruke penger.

Oppfordringen til å praktisere materialisme og bestille billetter til Disneyland kan leses som kald og upassende, men den økonomiske begrunnelsen er solid.

I ukevis etter terroren var folk redd for å dra ut og vegret seg for å legge planer for fremtiden. Resultatet var en dramatisk stagging av den økonomiske veksten.

Landets økonomiske balanse var forstyrret. Det var mye å bruke penger på, men lite penger ble brukt.

En økonomisk modell gjør det mulig å beskrive eller forutse trender i pengebruk og økonomi. Etter 11. september gjorde amerikanernes sjokk seg synlig i deres økonomiske oppførsel.

Økonomiske modeller kan generelt deles i to kategorier: empiriske og teoretiske. Empiriske modeller tar utgangspunkt i faktiske tall og erfaring, mens teoretiske modeller tar for seg det som kan skje, basert på en rekke faktorer.

Om du er interessert i å lære mer om økonomi, hvorfor ikke sjekke ut en god bok om temaet?

Teoretiske modeller

La oss si at personer i 50-årene generelt kjøper kvalitetsvarer fra merker de har tillit til, uansett pris, mens tenåringer ofte kjøper det billigste produktet de finner uten å bry seg for mye om kvalitet.

Basert på denne informasjonen kan økonomer si mye om gruppenes behov og ønsker, hvordan pengebruk kan endre seg med alder og økonomisk situasjon. De kan også fortelle hvilken rolle gruppens pengebruk spiller i landets økonomi.

Mye mer kan hentes ut av selv enkle data. Se så for deg at man har et mye større datasett å jobbe med. Set gir omtrent uendelige muligheter for å prøve seg frem og eksperimentere med forskjellige scenarioer.

Teoretiske modeller presenterer svar på presise spørsmål, og gir et godt utgangspunkt når økonomer, ledere og politikere skal ta valg som forhåpentligvis opprettholder en sunn økonomi i alt fra en enkeltbedrift til et land.

Det er viktig å påpeke at disse modellene ikke er objektive. Premisser og fortolkning påvirkes av den spesifikke økonomens holdninger og posisjon, og gjerne også kundens ønsker.

Empiriske modeller

Der den teoretiske modellen er subjektiv, sikter den empiriske modellen mot å verifisere den teoretiske modellens kvalitative spådommer i tall.

Både teoretiske og empiriske modeller baserer seg i stor grad på matematikk. Som økonom vil du sannsynligvis stadig bli bedt om å lage modeller og trekke ut tall og konklusjoner fra dem.

Hva er de viktigste økonomiske teoriene?

Tolkningen av økonomiske modeller bygger på økonomisk teori, og forskjellige utgangspunkter kan gi vidt forskjellige resultater.

Så hva er de innflytelsesrike teoriene som ligger til grunn for moderne økonomiske teorier?

Klassisk økonomi

Prinsippene for den klassiske økonomiske teorien kommer fra økonomiske tenkere som John Locke og Adam Smith, en svært kontroversiell skikkelse i sin samtid.

Til grunn for den klassiske økonomien ligger konsepter som

  • den usynlige hånden
  • arbeidsdeling
  • frihandel
  • laissez-faire-økonomi
bilde av to hender som er rettet mot hverandre og ser ut til å tilhøre samme person
Smiths konsept om den usynlige hånden er blant hans mest kjente ideer. (Kilde: Unsplash)

En av grunnene til at Smith mottok så mye kritikk, var at det han foreslo, var så forskjellig fra den politiske virkeligheten han levde og ga ut ideene sine i.

Adam Smith levde fra 1723–90, en periode der landet hans gjennomgikk store forandringer.

Smith legger vekt på at markedet alltid må sikte mot å være balansert. For eksempel bør enhver endring i tilbud korrespondere med en tilsvarende endring i etterspørsel.

Den usynlige hånden er en metafor for ideen om at når man handler i egeninteresse, har det en tendens til å være til nytte for samfunnet. Det er ikke bakerens sjenerøsitet som gjør at du får brød på bordet, men hennes ønske om å tjene til livets opphold. Åpenbart er dette en forenkling av saken, og ofte også en forvrengning av den. Det vanskelig å finne et godt, empirisk forsvar for påstanden.

Så var Smith også i større grad en filosof enn en økonom, og teoriene hans hadde derfor ikke det grunnlaget man kanskje ville forvente seg av en økonomisk teori.

Likevel har ideene hans hatt stor innflytelse på tenkningen på det økonomiske feltet.

Marxisme

Vi skal til en tenker som på mange måter representerer motpolen til Smith og hans tanker om frihandel og markedets evne til selvregulering:

Karl Marx huskes kanskje også i større grad som politisk filosof enn økonom, men også han har gitt betydelige bidrag til økonomifeltet.

Hans to hovedverk i økonomi og økonomisk teori er Det kommunistiske manifest og Kapitalen.

Marx' kritikk av kapitalismen er en ledetråd gjennom hans politiske og filosofiske produksjon. Han var en forkjemper for klassekamp, og mente for eksempel at det lå for mye konflikt og ustabilitet iboende i kapitalismen og at den skapte fremmedgjøring.

Som teoriene til Adam Smith stod Marx' tenkning i stor kontrast til den økonomiske virkeligheten han levde i. Økonomi drevet av prinsipper for moral? Hvordan er det forenlig med å bli skikkelig rik?

Ifølge Marx får arbeidere ikke betalt like mye som den verdien de har tilført varen, mens eierne av produksjonsmidlene tar mesteparten av fortjenesten.

Marx mente at klassekamp var kapitalismens kjerne, og at den til slutt ville ødelegge kapitalismen og slik legge til rette for tilblivelsen av et kommunistisk samfunn.

Andre økonomiske teorier

Vi har så langt bare sett på en liten håndfull av økonomiske teorier. Det finnes et helt hav av nyere teorier vi ikke har nevnt.

Noen av dem gir vi et raskt innblikk i her.

Keynesianisme

John Maynard Keynes' økonomiske teorier var en massiv innflytelse på det globale markedet på 1900-tallet.

Vi kan si at kjernen av teorien er at myndighetene skal legge føringer for en kapitalistisk økonomi.

Keynes foreslår altså en blanding av plan- og markedsøkonomi. Det innebærer for eksempel at myndighetene bør bruke mer penger i nedgangstider for å stabilisere økonomien og få den på beina igjen.

Tanken er at om sentralbanken har oversikt over lokale banker, kan økonomiske kriser unngås.

Asymmetrisk informasjonsteori

Tre velrenommerte økonomer utviklet konseptet om asymmetrisk informasjon:

  • George Akerlof
  • Michael Spence
  • Joseph Stiglitz

I en transaksjon har som regel den ene parten (vanligvis selgeren) tilgang på mer informasjon enn den andre.

to personer trykker hverandres hånd, de har på seg skjorte
Mange går ut fra at partene i en transaksjon har tilgang på samme informasjon, men det er ofte ikke tilfellet. (Kilde: Unsplash)

I en perfekt verden vil slike forhandlinger fungere litt som sjakk: Alle brikkene på brettet og alle de mulige handlingene kan observeres av alle som ser på brettet.

Informasjonsasymmetri er ikke bare et økonomisk problem: Også militære ledere gjør stadig feilvurderinger av sjansene de har for å vinne. Dette er et klassisk tilfelle av asymmetri i informasjonen.

Implikasjonene av teorien er at markedet, til tross for det noen mener eller tror, ikke er åpent, rettferdig og uten skjevfordeling av informasjon. 

Når informasjonen er asymmetrisk fordelt, kan det føre til noe som kalles "adverse selection".

Prospektteori

Daniel Kahneman og Amos Tversky utviklet prospektteorien, som legger frem påstanden om at mennesker ikke alltid er i stand til å ta rasjonelle valg. Dette er noe mange økonomiske teorier tar som utgangspunkt at vi er.

Kahneman og Tversky argumenterer for at noen av valgene våre i større grad er basert på følelser og hukommelse enn logikk.

Med utgangspunkt i dette skriver de at forskjellige mennesker setter forskjellig verdi på vinst og tap, og at man legger større vekt på mulig vinst enn mulig tap.

Teorien kan brukes til å forklare hvorfor folk noen ganger oppfører seg svært ulogisk på finansmarkedet.

Den beste måten å lære om økonomiske modeller på er å lese verk skrevet av menneskene som har utviklet dem.

Eller hvorfor ikke finne en privatlærer i økonomi? Superprof har en rekke lærere å velge mellom.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.