Over 70 millioner mennesker snakker spansk som fremmedspråk. Det gjør det til et av de mest populære språkene å lære seg. En stor del av grunnen til det, er at spansk er et av de største språkene i verden, for ikke å snakke om at det er offisielt språk i 20 land.

Blant verdens mange språk er spansk relativt overkommelig å lære seg for nordmenn. Vi deler alfabet, et godt utgangspunkt, hører begge til den indoeuropeiske språkfamilien, og vi nyter godt av både referanser til og språklig innflytelse fra romanske språk, en mindre språkfamilie som blant annet omfatter spansk, fransk og italiensk. Men alt dette betyr naturligvis ikke at det ikke ligger mye jobb bak å lære seg et nytt språk.

Mens tysk og fransk for en del tiår siden var de klart dominerende fremmedspråkene i skolen i Norge, troner nå spansk på toppen. Hele 46 % av ungdomsskoleelevene som velger å lære seg et tredje språk, tar spansk, ifølge SSB.

Det er mange grunner til å lære seg et nytt språk. Verden blir stadig mindre, og det gir oss større behov for å kunne kommunisere på flere språk. Europarådet har som mål at innbyggerne i medlemslandene skal kunne kommunisere på to språk i tillegg til sitt morsmål, både for forbedret samhandling og demokratiutvikling. Dessuten er språkopplæringen i skolen dannende ikke bare ved at elevene lærer selve språket, men også ved at de utsettes for fremmede kulturuttrykk, andre verdier og tradisjoner enn de selv er vokst opp med, noe som rett og slett kan være med på å skape tolerante og åpne mennesker.

Det er altså ikke småtteri som ligger på ja-siden av vektskåla når man nærmer seg ungdomskolen og skal vurdere om man skal velge et fremmedspråk eller ei.

Redd for at det er dyrt med privatundervisning i spansk? Sjekk ut hvordan du kan gjøre det rimelig her.

De beste Spansklærerne tilgjengelig
Carolina
5
5 (21 Evaluering(er))
Carolina
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cesar
5
5 (13 Evaluering(er))
Cesar
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jessica
5
5 (5 Evaluering(er))
Jessica
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Bárbara
5
5 (11 Evaluering(er))
Bárbara
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Paula
5
5 (8 Evaluering(er))
Paula
270kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sonia
5
5 (3 Evaluering(er))
Sonia
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Francesca
5
5 (12 Evaluering(er))
Francesca
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Carolina
5
5 (21 Evaluering(er))
Carolina
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cesar
5
5 (13 Evaluering(er))
Cesar
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jessica
5
5 (5 Evaluering(er))
Jessica
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Bárbara
5
5 (11 Evaluering(er))
Bárbara
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Paula
5
5 (8 Evaluering(er))
Paula
270kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sonia
5
5 (3 Evaluering(er))
Sonia
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Francesca
5
5 (12 Evaluering(er))
Francesca
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Tredjespråkundervisning på barneskolen?

barn sitter i et klasserom, foran i bildet er bakhodet til en gutt, tavlen og læreren er i bakgrunnen
Hvor tidlig bør man begynne å undervise i 2. fremmedspråk? (Kilde: Unsplash)

I norsk skole begynner tredjespråkundervisningen i 12–13-årsalderen, ved inngangen til ungdomsskolen. Med jevne mellomrom dukker det opp debattinnlegg i aviser som argumenterer for at tredjespråkundervisningen burde begynt allerede på barneskolen.

Bildet av språkopplæringen i Norge er imidlertid ikke fullt så enkelt som det først kan fremstå som. På noen privatskoler er opplæring i et tredjespråk bakt inn i undervisningen fra tidligere av. På steinerskolene, for eksempel, begynner elevene å lære et andre fremmedspråk allerede i 2. klasse. Her er det skolen som velger et språk, og undervisningsløpet i dette faget fortsetter gjennom hele grunnskolen, for å skape en så solid språkforståelse som mulig.

Men det er ikke bare på privatskoler at det foregår undervisning i et tredjespråk på barneskolenivå. Beate Lindemann, nå professor i tysk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø, har sett på argumentene for å innføre tredjespråkundervisning i barneskolen og resultatene fra tidligere forskningsprosjekter. Hun trekker også frem at flere barneskoler i praksis har en viss tredjespråkundervisning – den er bare kamuflert som noe annet, siden tredjespråkundervisning ikke går innunder læreplanmålene. Av denne grunnen foregår undervisningen ofte i SFO-/AKS-tiden for de yngste elevene, og den er, ikke overraskende, ikke obligatorisk – men ofte veldig populær.

Det er mange argumenter for å innføre tredjespråkundervisning på barneskolen. Forsøkene og de spredte erfaringene med tredjespråkundervisning har vist at det bygger språkglede hos elevene. Studier viser at yngre elever er mer motiverte til å lære seg språk enn eldre elever og mindre redde for å gjøre feil eller dumme seg ut når de tester ut språkferdighetene sine.

Et av de klart viktigste argumentene for å bygge ut tredjespråkundervisningen, er at slik den er nå, har den tydelige svakheter. Et urovekkende stort antall elever fullfører tredjespråkopplæringen sin med så svake språkferdigheter at de har liten nytte av dem. For mange av de eldre elevene gjør dessuten det å ligge på et så lavt nivå i tredjespråket, samtidig som de mestrer engelsk godt, motivasjonen til å legge ned en virkelig innsats i tredjespråket, mindre.

Språkferdigheter måles ofte på en skala fra A1 til C2, hvor A1 betegner nybegynnere, mens C2 betegner dem som har evner på nivå med en morsmålsbruker. Lindemann skriver at elever som har tatt det samme språket gjennom den undervisningen på ungdomsskolen og de to obligatoriske årene med fremmedspråk på videregående (studiespesialiserende), kan håpe å komme opp på et A2-nivå. Det vil si at de er på et nivå litt over en nybegynner, og kan forstå en del innenfor vanlige temaer knyttet til hverdagslivet, og kan uttrykke en del grunnleggende informasjon og ønsker.

Dette kunnskapsnivået er naturligvis et betydelig utgangspunkt for videre språklæring, men ikke i seg selv nok til å klare seg i arbeidslivet eller en studiesituasjon som foregår på for eksempel spansk. Til det må man gjerne opp på nivå B2.

Det finnes så klart også store utfordringer med å skulle innføre tredjespråk i barneskolen, og det vil være en omfattende og tidkrevende operasjon, men det ville være et viktig steg i retning av å gi elevene en virkelig solid kompetanse i et tredjespråk.

Spanskundervisningen på ungdomsskolen

La oss hoppe frem til 8. klasse, hvor det egentlig starter.

en ung jente sitter ved en pc foran en bokhylle, hun smiler litt og ser konsentrert ut
I 8. klasse er det tid for å velge seg et fremmedspråk. (Kilde: Unsplash)

Når man begynner på ungdomsskolen, kan man velge mellom å ta et 2. fremmedspråk (nivå I) eller fordypning i engelsk, norsk, samisk eller matematikk eller arbeidslivsfag, litt ettersom hva den enkelte skolen tilbyr.

Læreplanen for fremmedspråk er felles på tvers av språkområdene. Siden vi står midt i et skifte mellom læreplaner, kan det være litt vanskelig å vite hvilken informasjon som gjelder, og her tar vi utgangspunkt i den nye læreplanen, selv om den ikke gjelder på alle trinn enda. Den er i bruk for 8.- og 9.-klasseelever. For årets 10.-klassinger gjelder fremdeles den gamle læreplanen.

Utdanningsdirektoratet legger stor vekt på kommunikasjon som kjernen i fremmedspråkundervisningen. Det handler altså om å forstå og bli forstått. Ikke bare er det viktig å lære om andre menneskers kulturelle bakgrunn, men også å forstå sin egen bedre – noe utenfraperspektivet språkopplæring gir elevene, hjelper med.

Når fagets verdigrunnlag legges frem, virker altså selve språket nesten å være sekundært – den tegnes opp som et middel for å nå mål som god interkulturell forståelse, evnen til å orientere seg og bevege seg i en globalisert verden og åpenhet, respekt og interesse for andre levesett enn ens eget.

Spansk språk, spansk kultur: balansen i språklæringen

Ser man nærmere på læreplanmålene, oppdager man at de er vide og generelle. Det er en konsekvens av en kombinasjon av at den skal gjelde for en rekke forskjellige språkfag og at det har vært en uttalt intensjon med den nye læreplanen å redusere antallet kompetansemål. Målet med det er at det skal bli bedre muligheter for fordypning og større rom for utforskning.

Blant de nye målene for fremmedspråk nivå I finner vi disse:

  • Lytte til og forstå enkel og tydelig tale om personlige og dagligdagse emner
  • Delta i enkle samtaler i dagligdagse situasjoner om aktiviteter og kjente emner
  • Lese og forstå tilpassede og enklere autentiske tekster om personlige og dagligdagse emner
  • Skrive enkle tekster om dagligliv og opplevelser som forteller, beskriver og informerer, med og uten hjelpemidler
  • Utforske og beskrive levemåter, tradisjoner og geografi i områder der språket snakkes, og se sammenhenger med egen bakgrunn
  • Utforske og beskrive kunstneriske og kulturelle uttrykk fra områder der språket snakkes, og gi uttrykk for egne opplevelser

De seks første læreplanmålene dekker det rent språklige, mens de tre siste dekker mål om å tilegne seg læringsstrategier og kunnskap om kultur og tradisjoner. Det er altså, ikke så sjokkerende, selve språklæringen som tar størst plass blant læreplanmålene. Men det som er så fint med å lære språk, er at man ofte lærer noe annet samtidig – nemlig det man leser og skriver om, diskuterer og lytter til.

Få hjelp til å øve til spanskprøver her.

Spanskundervisningen på videregående

en tenåring sitter ved et bord med en bok foran seg og skriver noe
På videregående er det muligheter til å fordype seg mer i spansk. (Kilde: Unsplash)

Det er mulig å gå gjennom hele utdanningsløpet uten å være innom undervisning i et andre fremmedspråk, dersom man velger et av alternativene til tredjespråk på ungdomsskolen og går videre med yrkesfag på videregående.

Dersom man velger en studieforberedende retning, spiller valgene man tok på ungdomsskolen en rolle for hvilke språkmuligheter man har på videregående.

Det er ikke mulig å ta fremmedspråk nivå I i samme språk som du har hatt på ungdomsskolen. Derimot kan du ta det i et annet språk. Obligatorisk undervisning går over to år, og deretter kan du eventuelt ta spansk II som valgfag på VG3.

Om du ikke hadde et tredjespråk på ungdomsskolen, velger du også et språk på nivå I. Men da er også spansk nivå II i obligatorisk, altså må du ha spansk alle tre årene på videregående.

Om du vil fortsette med samme språk som du tok på ungdomsskolen, tar du spansk nivå II, som går over to år. Deretter kan du velge å ta spansk III som valgfag.

Faginnholdet i nivå II og III

Den nye læreplanen er lagt opp etter samme mal for de forskjellige nivåene. Det skal synliggjøre progresjonen i faget. Hvis vi trekker frem et par eksempler på læreplanmål for fremmedspråk nivå II, blir det fort klart:

  • Lytte til og forstå tydelig tale om personlige og faglig relevante emner og aktuelle saker
  • Samtale i en rekke dagligdagse situasjoner om kjente og faglig relevante emner
  • Lese og forstå ulike typer tekster, også autentiske, om personlige og faglig relevante emner og aktuelle saker
  • Skrive ulike teksttyper om personlige og faglig relevante emner, og uttrykke og begrunne egne meninger, med og uten hjelpemidler

Kjerneaktivitetene er altså de samme, men vanskelighetsgraden, variasjonen og fordypningsnivået økes.

Det samme gjelder spansk nivå III, som er et valgfag for tredjeklassinger på videregående som har fullført nivå II. Her begynner man for alvor å berøre kompleksiteten i språket. Dersom man har ambisjoner om å lære seg det spanske språket godt, om man for eksempel drømmer om å studere eller jobbe i Spania eller Latin-Amerika, bør man virkelig følge språkundervisningen inn i nivå III, altså så langt det er mulig å komme på videregående.

Spanskhjelp og ressurser for egenstudier

Det er mange grunner til å se seg om etter hjelp til å lære spansk utenfor klasserommet. For noen kan det være å finne en privatlærer som kan gi leksehjelp i spansk, for andre å bygge opp språkgleden med en spanskspråklig tv-serie.

Kanskje vil du supplere læringen med informative Youtube-videoer, eller kanskje angrer du på at du ikke valgte spansk på skolen, og gjør opp for det ved å ta et spansk nettkurs.

Det store utvalget av ressurser og hjelpemidler gir deg en god sjanse til å lykkes i spansktimene, og ikke minst: finne frem til det som gjør spansklæringen spennende for deg!

Les mer om hvordan privatundervisning i spansk fungerer her.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.