Eksamensperioden er allerede i gang eller rett rundt hjørnet, og for mange betyr det skriftlig eksamen i norsk. På bare 5 timer skal du klare å vise nok forståelse for pensum til å oppnå karakteren du har siktet på hele skoleåret!

Typiske oppgaver på norsk skriftlig eksamen kan være å skrive analyser, resonnerende, argumenterende og kreative tekster. Før du tar fatt på en oppgave bør du velge den oppgaven du føler du mestrer best, samt interesserer deg mest for.

Hvis du blir bedt om å skrive en "kreativ tekst", trenger du ikke nødvendigvis holde deg til én sjanger slik sjangeren og sjangertrekk beskrives i læreboken. Men det er lurt å ha i bakhodet at dette ikke er tidspunktet for å teste ut en ny sjanger om du ikke har skrevet den før.

Når du har valgt en oppgave må du forsikre deg om at du har forstått hva det spørres etter. Enten du holder deg til vanlige sjangerkrav eller bryter med dem, er det nyttig å kunne noe om ulike sjangere.

 Den første og viktigste forutsetningen for å lykkes, er å vite hva som forventes av eksamensbesvarelsen

Du har lov til å ta med alle hjelpemidler på eksamensdagen, men du må likevel være godt forberedt for å kunne skrive en god eksamensbesvarelse. Nettopp derfor har Superprof samlet en oversikt over nyttige ressurser og gir deg noen gode tips til eksamensforberedelser!

student skriver notater på datamaskinen
Det er lurt å være godt forberedt for å kunne skrive en god eksamensbesvarelse. Foto: Pixaby
De beste Norsk (bokmål) som fremmedspråklærerne tilgjengelig
David
5
5 (12 Evaluering(er))
David
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (6 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irene
4,8
4,8 (11 Evaluering(er))
Irene
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Bill
4,8
4,8 (6 Evaluering(er))
Bill
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (5 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
220kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Yalda
Yalda
185kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Elisabeth
5
5 (3 Evaluering(er))
Elisabeth
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
David
5
5 (12 Evaluering(er))
David
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (6 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irene
4,8
4,8 (11 Evaluering(er))
Irene
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Bill
4,8
4,8 (6 Evaluering(er))
Bill
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (5 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
220kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Yalda
Yalda
185kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Elisabeth
5
5 (3 Evaluering(er))
Elisabeth
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hvordan analysere fiksjon

Skjønnlitteratur er litteratur som er oppdiktet, altså fiksjon. Når du skal analysere fiksjon er det lurt å lese målrettet ut fra bestemte spørsmål til teksten.

Tekstanalyse handler om å undersøke de ulike elementene i en tekst og vise hvordan disse elementene virker, og hva de kan bety. Svarene finner du i teksten og utenfor teksten. I teksten ser man blant annet på innhold, oppbygging og virkemiddelbruk.

Deretter er man nødt til å veie ulike mulige betydninger opp mot hverandre for å si noe om hvordan de kan henge sammen, eller for å fundere på hvordan de motsier hverandre. Utenfor teksten ser man for eksempel på forfatter og tidsperiode.

En god tekstanalyse vil som regel:

  • Fremheve de karakteristiske trekkene ved personene og deres innbyrdes forhold.
  • Vise hvilken rolle personene spiller i teksten og hva det betyr for temaet i teksten.
  • Underbygge poengene med enkelte gode sitater fra teksten.

En historie har vanligvis en viss struktur, som tilsvarer logikken i utviklingen av plottet. Komposisjonen sier noe om hvordan et handlingsforløp blir fortalt eller framstilt.

I konklusjonen skal du prøve å samle alle trådene i analysen og vise hvordan alt henger sammen og er knyttet til tekstens sentrale tema. En god konklusjon gjentar de viktigste elementene fra analysen, men sier dem på en ny måte, for eksempel ved å sette dem inn i en større sammenheng eller perspektiv. For å understreke poengene dine, må du bruke sitater og eksempler.

Lær hvordan du skriver fiksjon

Du behøver ikke å være en ordkunstner for å skrive gode tekster som fenger. Allikevel er det et par ting du burde være klar over. Les og lær hvordan du skriver fiksjon.

bibliotek fullt av forskjellige bøker
Skriveprosessen starter med å definere mål og målgruppe. Foto: Pixaby

Tolkning og analyse av sakprosatekster

Sakprosa defineres som tekster som ikke er fri diktning eller fiksjon. Felles for alle saktekster er at de handler om virkeligheten, om verden vi lever i. Tekstene kan være både skriftlige og muntlige. Utover dette kan saktekster være svært ulike.

Å kjenne sjangeren til en tekst kan gjøre det lettere å forstå den. Valg av sjanger signaliserer i tillegg ulike formål med teksten. Det finnes det mange sakprosasjangre, for eksempel:

Biografer: Omhandler både virkelig og fiktive personer, men begrepet blir for det meste brukt om virkelige personer. Selvbiografen, hvor hovedpersonen er identisk med forfatteren, blir gjerne oppfattet som mer autentisk og ekte enn en biografi med en forfatter/biograf.

Artikler: Noen artikler har som viktigste formål å informere og opplyse. Leksikonartikkelen og nyhetsartikkelen er gode eksempler på dette. Men ofte er hensikten like mye å overbevise. Vi kan dele artiklene inn i ulike undersjangrer, avhengig av målgruppe, språklig stil, bruk av kilder og referanser, og av hensikten med teksten. For eksempel går et vanlig hovedskille mellom journalistisk og vitenskapelig artikkel.

Essay: Et essay utforsker, stiller spørsmål, reflekterer og kaster lys over en sak. Du trenger ikke nødvendigvis komme fram til et endelig svar eller en konklusjon. Forfatteren kan også assosiere og trekke inn sine egne synspunkter og personlige erfaringer.

Tips til hvordan du skriver et godt essay.

Formål og målgruppe

Alle tekster er skrevet fordi forfatteren har et behov for å formidle noe. En velskreven tekst er godt tilpasset målgruppen den er skrevet for.

Tekster kan bygge opp på ulike måter, men de fleste har ei innledning, en hoveddel og ei avslutning.

Når man analyserer en tekst, er det alltid en god idé å se nærmere på de språklige og stilistiske virkemidlene. Det er viktig at det ikke bare blir ramset opp, men at det redegjøres for hvilken betydning de har for teksten, samt hvilken effekt de har på leseren.

Her er en punktliste som kan hjelpe deg når du skal analysere argumentasjonen i en sakprosatekst.

De beste Norsk (bokmål) som fremmedspråklærerne tilgjengelig
David
5
5 (12 Evaluering(er))
David
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (6 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irene
4,8
4,8 (11 Evaluering(er))
Irene
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Bill
4,8
4,8 (6 Evaluering(er))
Bill
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (5 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
220kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Yalda
Yalda
185kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Elisabeth
5
5 (3 Evaluering(er))
Elisabeth
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
David
5
5 (12 Evaluering(er))
David
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (6 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irene
4,8
4,8 (11 Evaluering(er))
Irene
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Bill
4,8
4,8 (6 Evaluering(er))
Bill
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (5 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
220kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Yalda
Yalda
185kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Elisabeth
5
5 (3 Evaluering(er))
Elisabeth
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Effektiv sammenligning av tekster

Å sammenligne to tekster kan være en måte å arbeide med kritisk tenkning, kildebevissthet og dybdelæring på.

Å sammenligne to tekster betyr at du skal fordype deg i dem. Det handler om å finne de aktuelle tekstene sine gode og dårlige sider; likheter og forskjeller når det gjelder både form og innhold. Aller først må du begynne med å lese begge tekstene fra begynnelse til slutt.

Deretter merker du deg viktige forskjeller:

  • Behandler tekstene temaet på ulik måte, og i tilfelle hvordan?
  • Bruker den ene forfatteren helt andre virkemidler enn det den andre gjør, og i tilfelle hvilke?
  • Tilhører tekstene to forskjellige sjangre, og hva er i tilfelle forskjellen mellom dem?
  • Er det stor avstand i tid mellom tekstene, og hvordan kommer det til syne?
  • Dersom budskapet i tekstene er forskjellig, hva går denne forskjellen ut på? (Kilde: NDLA)

Sammenligne sakprosa og fiksjon

Skjønnlitteratur og litterære sakprosatekster bruker ofte mange av de samme teknikkene, virkemidlene og tar opp de samme temaene. Du gjør imidlertid en analyse av en sakprosatekst, men en tolkning av en skjønnlitterær tekst.

Det er imidlertid lurt å gå nøye gjennom teksten og fokusere på hvordan forfatteren formidler handlingen, holdninger og ideer til leseren. Tidsepoken teksten ble skrevet har mest sannsynlig påvirket forfatterens holdning og verdisett.

whiteboardtavle og tusjer i et klasserom
Dybdelæring handler om å se nye sammenhenger, analysere, løse problemer og reflektere over egen læring. Foto: Pixaby

Forbered dine muntlige ferdigheter

Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å mestre muntlige kommunikasjonssituasjoner, inkludert planlegge og framføre ulike typer muntlige oppgaver.

Hvis du tar et norskkurs på nett kan du øve deg sammen med privatlæreren din og utvikle dine muntlige norskferdigheter! Blant annet blir du i stand til å mestre muntlige sjangre i stadig mer komplekse lytte- og talesituasjoner.

På skolen lærer du å uttrykke deg selv muntlig på ulike måter, for eksempel ved å gi tilbakemeldinger, delta i rollespill og holde presentasjoner.

Her er fire konkrete tips til en god presentasjon.

På eksamensdagen

Før eksamen bør du derfor sette deg inn i pensum ved for eksempel å lage en oversikt over litteratur- og språkhistorien. Du bør også se på tidligere tekster som du har skrevet og fått tilbakemeldinger fra lærer. Er det noe spesielt du har fått kommentarer om at du bør jobbe med eller tenke over?

Ifølge en undersøkelse utført av YouGov for Sonos kan musikk gi bedre karakter på eksamen. 6 av 10 studenter føler seg mer effektive eller fokuserte når de lytter til musikk. Musikk virker stimulerende, aktiverer hjernen og hjelper deg til å holde konsentrasjonen oppe over tid, slår Geir Olve Skeie, overlege i nevrologi ved Haukeland Universitetssjukehus og professor II ved Griegakademiet ved Universitetet i Bergen, fast.

Godt språk er også uvurderlig på eksamen. Omarbeiding er en essensiell del av det å skrive en tekst, og inngår som en del av skriveprosessen. Før du skriver avslutningen, sjekk at du har svart på det oppgaven ber deg om.

Når teksten er ferdig skrevet er det dessverre mange som leverer og går. Det er nok ikke så lurt. Har du tid til overs - bruk den! Det er ikke om å gjøre å bli først ferdig, men å vise norskfaglig kompetanse som du har tilegnet deg frem til nå. Har du veldig mye tid igjen, kan du likeså godt ta deg en pause, spise noe som gir deg god energi, eller få deg litt frisk luft, for eksempel, slik at du får teksten litt på avstand før du begynner med korrekturen. Husk kildehenvisning!

Et siste råd er, ha troen på deg selv. Lykke til på eksamen!

Trenger du litt ekstra motivasjon, tips og råd frem mot eksamen? Superprof har mange dyktige privatlærere i norsk som er ivrige etter å hjelpe deg!

Alt fra norskkurs i nærheten av UiO i Oslo til NTNU norskkurs.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Susanne