Matematikk er vitenskapen om beskrivelse, demonstrasjon og utregning, i følge matematiker Ronald Brown.

Dens mange forgreninger omfatter disipliner som geometri, som beskriver lengder, områder og vinkler; aritmetikk, eller tallteori; mekanikk beskriver bevegelse av masse under innflytelse av et system av kraft og stokastisitet, som beskriver tilfeldige fenomen.

Her vil vi gi deg et overblikk over de største fordelene gjennom tidene, samt gjøre deg kjent med matematikkens vokabular.

Vet du hvor og når matematikk oppsto? Les videre, så finner du det ut.

De beste Matematikklærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
5
5 (14 Evaluering(er))
Dag-vidar
450kr
/t
1. kurstime gratis!
M . Zuhur
5
5 (13 Evaluering(er))
M . Zuhur
190kr
/t
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (18 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (4 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Håvar
5
5 (7 Evaluering(er))
Håvar
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (6 Evaluering(er))
Haakon
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Audhild
Audhild
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
5
5 (14 Evaluering(er))
Dag-vidar
450kr
/t
1. kurstime gratis!
M . Zuhur
5
5 (13 Evaluering(er))
M . Zuhur
190kr
/t
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (18 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (4 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Håvar
5
5 (7 Evaluering(er))
Håvar
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (6 Evaluering(er))
Haakon
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Audhild
Audhild
400kr
/t
Første kurstime gratis>

Matematikkens opprinnelse i antikken

Regneplater fra Mesopotamia
Utgravninger viser at de gamle egypterne hadde avanserte kunnskaper om matematikk. Foto: Pixabay

Antikkens egyptere var blant de første til å bruke matematikk. Det vil si at de første matematikklærere også var egyptere. Utgravinger i Mesopotamia i det 19. århundret viste summeringsplater i keramikk, skrevet i kileskrift, fra enten Babylon-dynastiet (1800-1500 f.Kr.) eller antikkens Hellas (600-300 f.Kr.).

Disse unike platene bekrefter forfatterens evner til å løse kvadratiske likninger. Innholdet omfatter handel, spesielt ved kjøp og salg av kornsekker og slaver.

Kjente greske filosofer, deriblant Pythagoras, Thales og Platon, var de første til å utvikle aritmetikk, nå kalt tallteori.

På den tiden spredde matematikken seg fra hele riket til de kjente skolene i Alexandria.

I det 4. århundret f.Kr., oppfant Diophantus fra Alexandria algebraen som disiplin.

Finn mattelærer online!

Senere ble grunnleggende matematikk utviklet av Euklid, Arkimedes fra Syracuse og Apollonius fra Perge. Euklid står bak Elements, verdens nest mest solgte bok etter Bibelen. Han forfattet også volumer dedikert til euklidisk geometri, med sine fem postulater, deriblant det kjente “intet rett linjesegment kan utvides uendelig i rett linje”, som senere ble et referansepunkt i geometri når disiplinen oppsto flere hundre år senere.

Arkimedes, en stor vitenskapsmann fra Sicilia, bidro også til geometrien ved å innføre pi, Parabolsk Kvadratur og Arkimedes Spiral. Når det gjelder statistikk, var han mest interessert i heisprinsippet, i form av trinser, samt bygging av krigsmaskiner, som katapult, for å studere handlingen av kraft.

Han er mest kjent for sitt arbeid med oppdrift.

Lær mer om matematikk!

Visste du at han også laget datidens største skip, Syracusia, og at det er han som har gitt oss uttrykket “Eureka", som betyr "Jeg fikk det til"?

Apollonius fra Perga, på den annen side, er kjent for sitt arbeid som førte til forståelsen av koniske seksjoner. Takket være han har vi uttrykk som ellipse, parabol og hyperbola. Hans arbeid ble viktig for astronomien, utregning av eksentriske baner og forståelsen for planetenes bevegelse.

Senere la Ptolemy, Pappus og Hipparchus grunnlaget for det som skulle bli trigonometri: en forgrening av matte som omfatter forholdet mellom vinkler og avstander i triangler.

Konseptet med zero ble uavhengig utviklet av en rekke bosetninger, deriblant i India, som var springbrettet for innflytelse også i vestlig og arabisk matematikk.

Les om matematikkens utvikling!

Matematikk fra middelalderen til 1900

Algebra på lapp
Arbeidet til den franske matematikeren François Viète ble anerkjent for sin transformering av algebra til dagens moderne form, med bokstaver for å presentere kjente og ukjente mengder og for å forenkle likninger. Foto: Pixabay

I det 9. århundret ble arabisk og gresk matematikk forenet. Introduksjonen av arabiske tall skjedde i det 1. århundret, da matematikk begynte å se dagens lys og store tenkere fikk sin anerkjennelse.

Finn en mattelærer i nærheten av deg!

Fra det 12. århundret opplevde matematikken en oppblomstring, også når det gjaldt retorikk, grammatikk og logikk. I Spania, der det ble undervist i arabisk vitenskap, ble leger som Averroes og Avenzoar berømte for sin kunnskap.

I det 15. århundret ble systemet med addisjon og subtraksjon, og symbolene + og -, først forelagt av Johannes Widmann, født i Eger i det som da var en del av Romerriket. Arbeidet til den franske matematikeren François Viète ble anerkjent for sin transformering av algebra til dagens moderne form, med bokstaver for å presentere kjente og ukjente mengder og for å forenkle likninger.

En nevneverdig anekdote er da Viète klarte å knekke en kode med 500 tegn, brukt av spanjolene, noe som førte til starten på den Franske Religionskrigen – hvorav den spanske tronen beskyldte han for å ha brukt magisk pulver!

Det 17. århundret ble matematikkens gullalder. En av de mest kjente historiene fra denne epoken er den om Newton og eplet, som førte til tyngdekraftloven. Her er noen andre viktige høydepunkter:

  • Nepers logaritmer (1614). Også kjent som hyperboliske logaritmer fordi de representerer hyperbola-området mellom to asymptoter.
  • René Descartes Analytisk Geometri. I hans arbeidsgeometri foreslo Descartes, i likhet med Viète, forening av algebra og geometri, og dermed overføring av geometrispørsmål til algebraiske likninger. Et av argumentene var behovet for klare ideer om et emne.
  • Sannsynlighetsregning av Blaise Pascal. Det merkverdige er at han hadde gambling som utgangspunkt for dette arbeidet.

Euler, som studerte funksjoner og utregninger, var en nøkkelperson i det 18. århundrets matematikk. Han utviklet en klassifisering av funksjon, og beviste Fermats lille teorem ("om p er et primtall og a er et heltall som ikke kan deles med p, så vil a p -1 - 1 være et multiplum av p").

Joseph-Louis Lagrange er en annen nevneverdig figur i matematikkens historie. Han bidro stort på områder av analyse, tallteori og både klassisk mekanikk og himmellegemets mekanikk.

Er det sammenheng mellom matte og kunst?

Når matematikk blir kunst!

Fremgangen i matematikk de siste to århundrene

Albert Einstein
Albert Einstein har hatt stor betydning for matematikken. Foto: Pixabay

Dette århundret markeres av fullført forskning påstartet i det 18. århundret, utfordringer av antikkens antagelser, mange nye oppdagelser og utvikling av matteundervisning. Blant annet går matte og datavitenskap hånd i hånd!

I det 19. århundret var matematikere svært produktive, og mye fremgang ble gjort når det gjelder tallteori:

  • Loven om kvadratisk gjensidighet, som etablerer lenker mellom primtall (teorisert av Euler og demonstrert av Gauss)
  • Primtallteorem
  • Bevis på Fermats Siste Teorem, av Ernst Kummer, som demonstrerer dette for enhver eksponent på under 100.

Gauss og Legendre står bak metoden for minste firkanter, stor fremgang i statistikk, en forgrening av sannsynligheter. Hermann Grassmann er navnet bak det som i dag kalles lineær algebra og forestilling om et vektorrom.

Matematikeren Urbain Le Verrier oppdaget tilstedeværelsen av Neptun i vårt solsystem, og regnet ut dens vekt. Hans beregninger tillot oppdagelsen av tidligere uoppdagede planeter.

Dette århundret markerte også starten på elektrisitet og elektromagnetisk teori med Gauss´, Ampères og Maxwells oppdagelser.

I samme periode demonstrerte Albert Einstein Loven om Kubisk Gjensidighet, kjent som Einsteins heltall. En av de mest kjente tekstene fra den tiden er Riemanns 1859 Manuskript, der den tyske matematikeren utforsket det som senere ble kjent som Riemann Zeta Funksjon, med en hypotese som fortsatt er svært relevant på områder som kvantemekanikk og tallteori.

Les mer om matematikkens historie her!

Det 20. århundret startet med en liste på 23 uløste problemer, som opptok tiden til mang en matematiker og vitenskapsmann. Århundret ble preget av tre matematiske teoremer:

  • Gödels ufullstendighetsteoremer, som tok for seg spørsmål om sammenheng i matematikken
  • Taniyama-Shimura Formodning, også kjent som modalitetsteorem, hvorav Fermats siste teorem er løst
  • Weil Formodninger om å generere funksjoner: Serier hvis koeffisienter koder tallsekvenser

I det 20. århundret ga den kontinuerlige utviklingen av matematikk og vitenskap grobunn for nye områder som topologi, differensial-geometri og algebra.

Det ble utført mye studier på mekanikk, først og fremst av Einstein og Pointcarré, med relativitetsteorien.

Gruppeteori opptok de mest briljante matematikerne i flere hundre år, og kulminerte i en komplett klassifisering av endelige enkle grupper på 1980-tallet. Takket være automatisert regning med datamaskiner, ble også Firefargers Teorem løst.

Det 21. århundret startet med fremgang, spesielt med matematikeren Terence Taos store fremgang på primtall og andre områder.

8. oktober 2013 fikk François Englert og Peter Higgs Nobelprisen i Fysikk for sin teoretiske oppdagelse av mekanismen, som bidrar til vår forståelse av opprinnelsen til masse i subatomære partikler.

I dette tilfellet ble faktisk fiksjon til virkelighet: I boken “The Simpsons And Their Mathematical Secrets” fra 2013, skrevet av vitenskapsmannen Simon Singh, kan du lese kommentarer forfatteren gjorde om en sekvens fra tegneserien, der Homer arbeider med en matematisk likning:

“Om du klarer å løse det, vil du se at Higgs-Bosons masse bare er litt større enn nanomassen til en Higgs-Boson i virkeligheten. Dette gjør Homers spådom interessant, siden den ble gjort 14 år før den ble oppdaget” 

Til tross for stor fremgang de siste tiårene, er det fortsatt mange uløste gåter.

Matte kun for gutter? Les om matematikkens misoppfatninger her!

Trenger du en lærer i Matematikk?

Likte du artikkelen?

5,00/5 - 1 stemme(r)
Loading...

Bente